Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 045

165,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 031

150,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 033

150,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 035

150,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 041

190,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 042

190,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 043

165,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 044

165,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 046

400,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 047

180,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 049

180,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 050

180,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 052

180,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén bát tràng 16

136,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 17

145,000