Category Archives: Tượng Đốt Trầm Bát Tràng

Tượng đốt trầm – Thác Khói Trầm Hương Bát Tràng Tại TPHCM giá rẻ nhất với nhiều mẫu mã và tích khác nhau như:

  • ngư vọng nguyệt
  • bất thính
  • bất thị
  • bât giác
  • đài sen….

Thác khói trầm hương – Chú tiểu ngồi thiền

Kích thước thác trầm: Dài 14 – Rộng 7 – Cao 13(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói trầm hương – Tích Bất Thính

Kích thước thác trầm: Dài 14 – Rộng 7 – Cao 13(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói trầm hương thác nước

Kích thước thác trầm: Dài 11 – Rộng 7 – Cao 11(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói trầm hương lá sen

Kích thước thác trầm: Dài 13 – Rộng 6 – Cao 12(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói trầm hương bàn tay Quan Thế Âm Bồ Tát

Kích thước thác trầm: Dài 10 – Rộng 6 – Cao 11(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói trầm hương đài sen

Kích thước thác trầm: Đường kính 10 – Cao 6(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ […]

Thác khói trầm hương thác nước đài sen

Kích thước thác trầm: Dài 13 – Rộng 11 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói trầm hương khe đá

Kích thước thác trầm: Dài 15 – Rộng 8 – Cao 9(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói đốt trầm hương – Chú tiểu ngồi thiền

Kích thước thác trầm: Dài 13 – Rộng 8 – Cao 18(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói đốt trầm hương – Tích Bất Ngôn

Kích thước thác trầm: Dài 15 – Rộng 7 – Cao 14(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương […]

Thác đốt trầm hương – tích Tam Không

Kích thước thác trầm: Dài 15 – Rộng 7 – Cao 14(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương […]

Thác khói đốt trầm hương – Tích bất thính

Kích thước thác trầm: Dài 15 – Rộng 7 – Cao 14(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương […]

Thác khói đốt trầm hương – Tích chú tiểu

Tượng đốt trầm gốm sứ bát tràng

Kích thước thác trầm: Dài 11 – Rộng 7 – Cao 11(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương […]